Rejestr
Dotyczy Termin Szczegóły
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, podzadania: organizacja wydarzeń, mających na celu promocję przedsiębiorczości oraz kreowanie pomysłów na biznes, polegającego na organizacji na terenie Miasta Rybnika wydarzenia pn. Konferencja Rybnik dla Biznesu 2024-06-27 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych w obszarze: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2024-03-28 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego pn.: Program wsparcia zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Rybniku 2024-03-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadanie: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2024 rok 2024-02-22 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2024-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2024-01-05 Pokaż
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2024-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2024 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-12-29 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn. Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” 2023-12-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (40 miejsc) 2023-12-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2023-12-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2023-12-07 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (15 miejsc) 2023-12-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (10 miejsc) 2023-12-07 Pokaż
Konkurs na realizację w 2024 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2023-11-30 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (30 miejsc) 2023-12-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2024 - 2026 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego. 2023-12-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2024 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (47 miejsc) 2023-12-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2023-12-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2024 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2023-11-17 Pokaż
Ogłoszenie konkursowe - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy 2023-06-21 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zadanie: działania na rzecz poprawy życia osobom w trudnej sytuacji życiowej, realizacji zadania publicznego polegającego na gromadzeniu darów rzeczowych oraz ich dystrybucji do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej bądź żyjących w trudnej sytuacji materialnej 2023-03-22 Pokaż
otwarty konkurs ofert II na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2023-03-21 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2023-03-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji spotkania z seniorami oraz festynu rodzinno-odpustowego w ramach projektu „Każde pokolenie ma swój czas” 2023-02-22 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji spotkania świąteczno-noworocznego dla seniorów w Wielopolu oraz festynu Dni Wielopola 2023, w ramach projektu „Zintegrowane Wielopole 2023” 2023-02-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji spotkania środowiskowego mieszkańców i „Pikniku na kocyku” w ramach projektu „Dla każdego coś miłego” 2023-02-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, podzadania: realizacja działań w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2023 rok, mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, polegającego na organizacji festynu rodzinnego dla mieszkańców dzielnicy Smolna, w ramach projektu „Zakup urządzenia typu magiczny dywan do Przedszkola 17, zakup urządzenia zabawowego do ZSP nr 10 oraz zabawa, rozrywka i integracja dla mieszkańców" 2023-02-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2023-02-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 roku realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2023-02-14 Pokaż
Konkurs na realizację w 2023 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2023-01-09 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2023-01-03 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2023 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2023-01-03 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-12-16 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (8 miejsc) 2022-12-16 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (13 miejsc) 2022-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2024 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24, w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2023 - 2025 w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, zadania polegającego na Prowadzeniu Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 2022-12-16 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (30 miejsc) 2022-12-16 Pokaż
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-12-16 Pokaż
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2022-12-16 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (55 miejsc) 2022-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" 2022-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2023 roku realizacji zadania publicznego w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (32 miejsca) 2022-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2022-11-18 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, polegającego na rehabilitacji oddechowej dzieci z terenu Miasta Rybnika 2022-08-22 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji zadania polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (4 miejsca). 2022-07-18 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta rybnika na 2022 rok, polegającego na organizacji projektu pod tytułem "Każde pokolenie ma swój czas...". 2022-07-12 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 r. realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika na 2022 rok - Festyn Biesiada Śląska w ramach projektu Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę 2022-07-04 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2022 roku zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości - organizacja wydarzeń, mających na celu promocję przedsiębiorczości oraz kreowanie pomysłów na biznes, polegającego na organizacji na terenie Miasta Rybnika wydarzenia pn. Rybnik dla Biznesu 2022-06-15 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022 - organizacja Festynu "Biesiada Śląska" oraz Spotkania opłatkowego dla seniorów, w ramach projektu "Kulturalny Zamysłów 2022 - integracja mieszkańców poprzez sport i kulturę" 2022-05-31 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2022 roku realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta rybnika na 2022 rok, polegającego na organizacji projektu pod tytułem "Każde pokolenie ma swój czas...". 2022-05-31 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, w ramach budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika 2022 - organizacja "Festynu Dni Wielopola 2022" w ramach projektu "Zintegrowane Wielopole 2022" 2022-05-26 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2022-02-22 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 r. realizacji zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2022-02-22 Pokaż
Konkurs na realizację w 2022 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2022-01-10 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2022-01-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 2022-01-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2022 roku zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2022-01-07 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego pn. Świadczenie pomocy mieszkańcom Rybnika zainteresowanym uzyskaniem dofinansowania z programu "Czyste Powietrze" 2021-12-13 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2022 r. zadań w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-12-13 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku zadania publicznego, pn.: Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 2021-12-10 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2022 roku w obszarze: pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, realizacji następujących zadań: Zadanie 1 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych kobiet z terenu Miasta Rybnika (13 miejsc), Zadanie 2 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (32 miejsca), Zadanie 3 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (35 miejsc), Zadanie 4 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (50 miejsc), Zadanie 5 - zapewnienie całodobowego schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Rybnika (5 miejsc). 2021-12-10 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2022 r. zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa... 2021-11-17 Pokaż
Drugi konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-06-23 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2021-05-21 Pokaż
Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 roku zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2021-05-21 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na 2021 r. w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2021-03-30 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu Seniora w Rybniku przy ul. Floriańskiej 24 2021-03-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2021-03-01 Pokaż
Konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2021-01-29 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2021 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika pn.: organizowanie i wydawanie pomocy żywnościowej dla mieszkańców Rybnika 2021-01-08 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2021-2022 realizacji zadania publicznego pt. "Prowadzenie Dziennego Domu Senior+ w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 2020-12-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu "Czyste powietrze" 2020-12-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.8 zapewnienie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Rybnika 2020-12-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w latach 2021-2022 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.2. prowadzenie klubu seniora w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 2020-12-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.10. Wykonywanie usług opiekuńczych (podstawowych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych) oraz usług sąsiedzkich w ramach projektu „System wsparcia rybnickich seniorów” pn.: Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich. 2020-12-15 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2021 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.6 zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika oraz podzadanie 1.7: zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych z terenu Miasta Rybnika, pn.: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym w jednej z części: w schronisku z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika” 2020-12-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2023 zadania publicznego pn. Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2020-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2025 zadania publicznego pn. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2020-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2021-2023 zadania publicznego pn. Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2020-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadanie 1 : Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie 1.8. działania podejmowane na rzecz osób starszych pn. Organizacja wolontariatu w ramach programu Wspieraj Seniora 2020-11-26 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2021 r. zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa... 2020-11-20 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-06-29 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2020-04-15 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2020-03-02 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2020-03-02 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2020-03-02 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2020-03-02 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego w obszarze Zadania 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Podzadanie 1.15. świadczenie usług asystenckich dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz usług przerwy wytchnieniowej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 2020-02-25 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2020-01-21 Pokaż
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze” 2020-01-20 Pokaż
Konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadania obejmującego tworzenie warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2019-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania pn. Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich 2019-12-13 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym w jednej z części: w schronisku z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika” 2019-12-13 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na: „Zapewnienie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży z terenu Miasta Rybnika” 2019-12-13 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-12-16 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2020 realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Klubu "Senior+" w Rybniku przy ul. Orzeszkowej 17 2019-12-12 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2019-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze" 2019-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2019-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2020 r. realizacji zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2019-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2020 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 2019-11-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika 2019-09-17 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wkładów własnych podmiotów do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służących realizacji zadań publicznych Miasta z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku 2019-09-04 Pokaż
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizacji zadań publicznych 2019-03-21 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2019-03-20 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie wakacji letnich 2019-03-20 Pokaż
Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2018-12-19 Pokaż
Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2018-12-13 Pokaż
Konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 r. realizacji zadań publicznych w obszarze: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2018-12-19 Pokaż
konkurs na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i pieczy zastępczej 2018-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku zadań publicznych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w roku 2019 realizacji zadania publicznego pn. Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich 2018-12-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu ,,Czyste powietrze" 2018-12-14 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2018-12-13 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych w obszarze: działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2018-12-13 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2018-12-13 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem w schronisku (w tym: z usługami opiekuńczymi) dla osób bezdomnych z terenu miasta Rybnika” 2018-12-06 Pokaż
Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz działania związane z edukacją prawną społeczeństwa, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2018-12-04 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na Prowadzenie Klubu „Senior+” w Rybniku przy ulicy Orzeszkowej 17 ” 2018-11-21 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie ogrzewalni dla osób bezdomnych z terenu Miasta 2018-11-26 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości 2018-09-17 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na: POZYSKIWANIE I DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH POCHODZĄCYCH ZE SKLEPÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH 2018-09-13 Pokaż
Otwarty konkurs na: "Świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności asystencji osobistej dla niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Rybnika" 2018-08-29 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych na terenie Miasta Rybnika 2018-06-25 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadania publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2018-05-09 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadania publicznego w obszarze działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 2018-03-30 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-02-28 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2018-02-12 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 r. realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-02-12 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2018-02-12 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2018-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2018-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2018-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2018 – 2020 zadania publicznego w zakresie: Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie: 1.7. Prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Rybniku przy ul. Stanisława Konarskiego 49 2017-12-15 Pokaż
Otwarty konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego w zakresie: Zadanie 1: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, Podzadanie: 1.3. Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych z terenu Miasta Rybnika pod nazwą: „ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z TERENU MIASTA RYBNIKA” 2017-12-18 Pokaż
Konkurs na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2018-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2017-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich 2017-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2017-11-17 Pokaż
konkurs na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (stypendia) 2017-08-04 Pokaż
konkurs na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2017-07-21 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017- 2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika. 2017-07-04 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 1.10. działania ukierunkowane na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika poprzez stworzenie i wdrożenie Programu animacyjno-partycypacyjnego na obszarach rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 2017-05-09 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2017-01-26 Pokaż
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2017-01-26 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2017-01-26 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2017-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2017-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2017-01-05 Pokaż
Konkurs na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2017 roku 2017-01-05 Pokaż
Konkurs na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach 2016-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2016-12-19 Pokaż
Konkurs na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich 2016-12-19 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2016-12-13 Pokaż
Konkurs na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-12-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 2016-11-15 Pokaż
Konkurs na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2016-05-20 Pokaż
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2016-01-21 Pokaż
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ratownictwa i ochrony ludności 2016-01-21 Pokaż
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2016-01-21 Pokaż
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 2016-01-21 Pokaż
Konkurs na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu 2015-12-31 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2016-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2016-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2016-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 2016-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2016-01-05 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na Prowadzenie placówek wsparcia dziennego 2015-12-17 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2015-12-11 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2016 roku realizacji zadania pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej 2015-12-11 Pokaż
Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego, w okresie od 1 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2015 r. 2015-07-22 Pokaż
III otwarty konkurs ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-07-13 Pokaż
IV otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2015-07-08 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-06-29 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2015-06-15 Pokaż
III otwarty konkurs ofert w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej 2015-05-21 Pokaż
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (II konkurs) 2015-03-02 Pokaż
II otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2015-02-16 Pokaż
II otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2015-02-16 Pokaż
II otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze upowszechniania kultury fizycznej 2015-02-16 Pokaż
dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w roku 2015 2015-02-10 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2015-02-20 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: promocja i organizacja wolontariatu 2015-02-03 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 2015-02-03 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: ratownictwo i ochrona ludności 2015-02-03 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: ochrona i promocja zdrowia 2015-02-03 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: turystyka i krajoznawstwo 2015-02-03 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 2015-02-03 Pokaż
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2015-02-03 Pokaż
ogłoszenie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarze: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2015-01-19 Pokaż
KONKURS 2015 r.: ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2014 r. o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2014-12-31 Pokaż
KONKURS 2015 r.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 2014-12-15 Pokaż
KONKURS 2015 r.: na realizację zadania publicznego pn. organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego 2014-11-10 Pokaż
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2014 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2014-07-24 Pokaż
Konkurs 2014 r. na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze Ratownictwa i ochrony ludności 2014-04-16 Pokaż
KONKURS 2014 r.: na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego. 2014-03-17 Pokaż
KONKURS 2014 w obszarze: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2014-03-10 Pokaż
II OTWARTY KONKURS OFERT w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2014-02-10 Pokaż
OTWARTY KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU W OBSZARZE DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI 2014-02-04 Pokaż
OGŁOSZENIE Z 5 GRUDNIA 2013 r. o OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2014 ROKU 2013-12-27 Pokaż
KONKURS 2014 r.: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RYBNIKU PRZY UL. KARŁOWICZA 48 2013-12-20 Pokaż
ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2013-07-18 Pokaż
OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ 2013-04-25 Pokaż
OTWARTY KONKURS OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W OBSZARZE EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO 2013-03-08 Pokaż
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU w obszarze: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2013-02-11 Pokaż
III otwarty konkurs ofert - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 2013-02-08 Pokaż
II otwarty konkurs ofert - wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2013-02-04 Pokaż
KONKURS 2013 r.: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RYBNIKU PRZY UL. KARŁOWICZA 48 2012-12-18 Pokaż
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA 2013 ROK - WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 2012-12-13 Pokaż
KONKURS 2012 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 2012-06-14 Pokaż
Konkurs 2012 r.na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 2012-05-31 Pokaż
Konkurs na wsparcie realizacji zadania publicznego w obszarze: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2012-03-12 Pokaż
Konkurs 2012r.: wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz pomoc Polonii i Polakom za granicą 2012-02-10 Pokaż
OTWARTE KONKURSY OFERT NA 2012 ROK: wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika 2012-01-05 Pokaż
KONKURS 2012 r.: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RYBNIKU PRZY UL. KARŁOWICZA 48 2011-12-27 Pokaż
KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE ORGANIZACJI OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 Z TERENU MIASTA RYBNIKA SPRAWOWANEJ W FORMIE ŻŁOBKA 2011-12-14 Pokaż
KONKURS 2011 r: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2011-10-07 Pokaż
KONKURS 2011 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 2011-08-30 Pokaż
KONKURS 2011 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej 2011-07-26 Pokaż
KONKURS 2011 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 2011-06-21 Pokaż
KONKURS 2011 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2011-05-25 Pokaż
KONKURS 2011 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; ratownictwo i ochrona ludności 2011-03-09 Pokaż
KONKURS 2011 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO w obszarze: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego 2011-02-10 Pokaż
KONKURS 2011 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami 2011-02-07 Pokaż
KONKURS 2011 r.: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH 2011-01-21 Pokaż
KONKURS 2011 r.: PROWADZENIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RYBNIKU PRZY UL. KARŁOWICZA 48 2010-12-31 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 r. - ochrona i promocja zdrowia 2010-03-22 Pokaż
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2010 r. – współpraca zagraniczna 2010-01-18 Pokaż
Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2010 r. (wsparcie) 2009-12-30 Pokaż
Konkurs 2010: Prowadzenie ŚDS w Rybniku przy ul. Karłowicza 2009-12-28 Pokaż
Konkurs 2010: usługi opiek.-wych. dla dzieci do lat 3 2009-12-14 Pokaż
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - terapia alkoholowa 2009-06-15 Pokaż
Terapia uzależnienia od alkoholu - ogłoszenie konkursu 2009 2009-06-02 Pokaż
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2009 - współp.zagr. 2009-02-28 Pokaż
Propozycja podziału środków - Dotacje 2009 - współpraca zagr 2009-01-29 Pokaż
Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na 2009 r. 2009-12-31 Pokaż
PROPOZYCJA PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DOTACJE 2009 2009-01-09 Pokaż
Rozstrzygnięcie konkursu - powierzenie zadania w 2009 roku 2009-01-30 Pokaż
Inf. o wynikach konkursu - prowadzenie śds ul. Karłowicza 48 2009-01-23 Pokaż
Rozstrzygnięcie konkursu - prowadzenie żłobka w 2009 r. 2008-12-31 Pokaż
Ogłoszenie - Konkurs ofert na 2009r, - Współpraca zagr. 2009-01-06 Pokaż
Świadczenie usług zdrowotnych - uzależnienie od alkoholu. 2009-04-18 Pokaż
Konkurs 2009 - prowadzenie żłobka 2008-12-23 Pokaż
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na 2009 r. 2008-12-31 Pokaż
Konkurs 2009: Prowadzenie śds w Rybniku przy ul. Karłowicza 2008-12-31 Pokaż
Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na 2009 r.(wsparcie) 2008-12-31 Pokaż
Rozstrzygnięcie konkursu - terapia uzależnienia od alkoholu 2008-12-01 Pokaż
Terapia uzależnienia od alkoholu - ogłoszenie konkursu 2008 2008-11-03 Pokaż
Rozstrzygnięcie konkursu - terapia uzależnienia od alkoholu 2008-07-01 Pokaż
Terapia uzależnienia od alkoholu na 2008 rok - konkurs 2008-06-20 Pokaż
Dotacje 2008 - rozstrzygnięcie konkursu 2008-03-31 Pokaż
Propozycja podziału środków finansowych - dotacje 2008 2008-03-05 Pokaż
Konkurs 2008: Integracja europejska oraz współpraca pomiędzy społeczeństwami 2008-02-20 Pokaż
rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na 2008 rok 2008-01-31 Pokaż
Inf. o wynikach konkursu - prowadzenie ŚDS ul. Karłowicza 2008-01-21 Pokaż
PROPOZYCJA PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH - DOTACJE 2008 2007-12-28 Pokaż
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na prowadzenie żłobka 2007-12-31 Pokaż
Ogłoszenie o konkursie - Żłobek na 2008 rok 2007-12-15 Pokaż
Inf. o wynikach konkursu na prowadzenie 10 miejsc w śds 2007-12-31 Pokaż
Konkurs 2008: Prowadzenie ŚDS przy ul. Karłowicza 48 2007-12-21 Pokaż
konkurs 2008: upowszechn. kult. fiz. i sportu (powierzenie) 2007-12-16 Pokaż
konkurs: upowszechn. kultury fizycznej i sportu (wsparcie) 2007-12-16 Pokaż
konkurs 2008: kultura, sztuka, ochr. dóbr kultury i tradycji 2007-12-16 Pokaż
konkurs 2008: działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2007-12-16 Pokaż
konkurs 2008: ochrona i promocja zdrowia 2007-12-16 Pokaż
konkurs 2008: pomoc społeczna 2007-12-16 Pokaż
konkurs 2008: ratownictwo i ochrona ludności 2007-12-16 Pokaż
konkurs 2008: krajoznastwo oraz wypoczynek dzieci i młodzież 2007-12-16 Pokaż
Konkurs: prowadzenie 10 miejsc w środow. domu samopomocy 2007-11-29 Pokaż
Rostrzygnięcie konkursu ofert - ochrona i promocja zdrowia 2007-07-18 Pokaż
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - sport 2007-05-31 Pokaż
konkurs 2007: ochrona i promocja zdrowia - II tura 2007-06-27 Pokaż
ogłoszenie: otwarty konkurs ofert - kultura fizyczna i sport 2007-05-10 Pokaż
Dotacje 2007 - współpraca zagraniczna 2007-04-09 Pokaż
rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji 2007-04-10 Pokaż
informacja o rozstrzygnięciu konkursu dotacyjnego 2007-02-28 Pokaż
Informacja o wynikach konkursu dotacyjnego 2007-02-28 Pokaż
Dotacje dla org.pozarzad. - współpraca międzynarodowa 2007-03-01 Pokaż
konkurs 2007: ochrona i promocja zadrowia 2007-02-15 Pokaż
konkurs 2007: kultura, sztuka, ochrona dóbr kult. i tradycji 2007-02-15 Pokaż
konkurs 2007: upowsz.kult.fiz. i sportu (wsparcie) 2007-02-15 Pokaż
konkurs 2007: krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodz. 2007-02-15 Pokaż
konkurs 2007: ratownictwo i ochrona ludności 2007-02-15 Pokaż
konkurs 2007: upowsz.kult.fiz. i sportu (powierzenie) 2007-02-01 Pokaż
Konkurs 2007: prowadzenie ŚDS przy ul. Karłowicza 48 2007-02-01 Pokaż
Konkurs 2007: działania na rzecz osób niepełnosprawnych 2007-02-15 Pokaż
Konkurs 2007: pomoc społeczna 2007-02-15 Pokaż
 
 
Odsłon strony: 482390 Metryka
Redaktor: Joanna Hawel (Naczelnik Wydziału PS)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-06-06 Opublikowano dokument: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I)Pokaż
2024-03-07 Opublikowano dokument: Natalia Stasińska (Podinspektor PS-I)Pokaż
2024-02-27 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2024-02-27 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2024-01-25 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-12-15 Opublikowano dokument: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-12-15 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-12-15 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-12-08 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Bogusława Tyma (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Izabela Dzierżęga (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-11-16 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-10-27 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-06-30 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-06-30 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-06-30 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-05-30 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-03-01 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-03-01 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-03-01 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-03-01 Opublikowano dokument: Aleksandra Dronszczyk (Młodszy Referent PS-I)Pokaż
2023-02-28 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-21 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-21 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-02-01 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-26 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-26 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-26 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-26 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-26 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-26 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-26 Opublikowano dokument: Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-24 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
2023-01-24 Opublikowano dokument: Izabela Małek (Inspektor PS-I)Pokaż
2022-12-19 Opublikowano dokument: Michał Adamik (Starszy Inspektor PS-I)Pokaż
2022-12-13 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Podinspektor PS-I)Pokaż
2022-12-13 Opublikowano dokument: Karina Krentusz (Podinspektor PS-I)Pokaż
2022-11-28 Opublikowano dokument: Honorata Sławek (Inspektor PS-I)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.