Rejestr
Data sesji Dotyczy Data wejścia w życie Pozycja Dz.Urz.Woj.Śl. Szczegóły
2024-06-13 Tekst jednolity uchwały: 30/VI/2015 w sprawie Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej
Publikacja: 21 grudnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 21 czerwca 2024 r. Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)
2024-06-13 4394Pokaż
2024-05-23 Tekst jednolity uchwały: 34/III/2024 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych
Publikacja: 29 maja 2024 r. Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)
Aktualizacja: 21 czerwca 2024 r. Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)
2024-05-23 4085Pokaż
2024-05-23 Tekst jednolity uchwały: 33/III/2024 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Górnośląskiej Nagrody Literackiej Juliusz
Publikacja: 29 maja 2024 r. Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)
Aktualizacja: 4 czerwca 2024 r. Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)
2024-05-23 4084Pokaż
2024-02-22 Tekst jednolity uchwały: 1296/LXXV/2024 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 972/LV/2022 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 września 2022 r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za pobyt
Publikacja: 28 lutego 2024 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-IV)
Aktualizacja: 1 marca 2024 r. Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-IV)
2024-02-22 1726Pokaż
2024-02-22 Tekst jednolity uchwały: 1295/LXXV/2024 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja: 28 lutego 2024 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-IV)
Aktualizacja: 1 marca 2024 r. Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-IV)
2024-02-22 1725Pokaż
2023-11-30 Tekst jednolity uchwały: 1253/LXXI/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 28/III/2018 Rady Miasta Rybnika z 13 grudnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Publikacja: 5 grudnia 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 18 grudnia 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-11-30 9738Pokaż
2023-11-30 Tekst jednolity uchwały: 1254/LXXI/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik
Publikacja: 5 grudnia 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 14 grudnia 2023 r. Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)
2023-11-30 9736Pokaż
2023-11-30 Tekst jednolity uchwały: 1255/LXXI/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 1068/LXII/2023 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Prezydenta Miasta Rybnika dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Publikacja: 5 grudnia 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 18 grudnia 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-11-30 9737Pokaż
2023-11-30 Tekst jednolity uchwały: 1256/LXXI/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Publikacja: 5 grudnia 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 18 grudnia 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-11-30 9739Pokaż
2023-10-26 Tekst jednolity uchwały: 1226/LXX/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania oraz zasad parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Publikacja: 31 października 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-10-26 8367Pokaż
2023-10-26 Tekst jednolity uchwały: 1224/LXX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 370/XXVII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nadania statutu Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
Publikacja: 31 października 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-10-26 8366Pokaż
2023-10-26 Tekst jednolity uchwały: 1225/LXX/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Publikacja: 31 października 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-10-26 8368Pokaż
2023-09-21 Tekst jednolity uchwały: 1200/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 770/XLVI/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Rybnika i nadania jej statutu
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-09-21 7470Pokaż
2023-09-21 Tekst jednolity uchwały: 1201/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 209/XIV/2015 Rady Miasta Rybnika z 22 października 2015 r. w sprawie ustanowienia regulaminu dotyczącego niektórych zasad wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-09-21 7471Pokaż
2023-09-21 Tekst jednolity uchwały: 1205/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Miasta Rybnika - Ośrodka Leczniczno - Rehabilitacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku oraz nadania jej statutu
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-09-21 7469Pokaż
2023-09-21 Tekst jednolity uchwały: 1203/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-09-21 7466Pokaż
2023-09-21 Tekst jednolity uchwały: 1204/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-09-21 7467Pokaż
2023-09-21 Tekst jednolity uchwały: 1202/LXIX/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja: 27 września 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-09-21 7468Pokaż
2023-06-22 Tekst jednolity uchwały: 1164/LXVI/2023 w sprawie Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Miasta Rybnika
Publikacja: 29 czerwca 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 13 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-06-22 5462Pokaż
2023-06-22 Tekst jednolity uchwały: 1165/LXVI/2023 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja: 29 czerwca 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
Aktualizacja: 3 listopada 2023 r. Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)
2023-06-22 5463Pokaż
2023-05-25 Tekst jednolity uchwały: 1126/LXV/2023 w sprawie Ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr 518/XXX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze oraz ustalenia tygodniowego i obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
Publikacja: 29 maja 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)
Aktualizacja: 1 czerwca 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)
2023-06-01 4646Pokaż
2023-04-27 Tekst jednolity uchwały: 398/XXIV/2020 w sprawie Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Publikacja: 2 maja 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 15 maja 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)
2023-05-10 3975Pokaż
2023-03-23 Tekst jednolity uchwały: 423/XXV/2020 w sprawie Przyjęcia Regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie Miasta Rybnika
Publikacja: 23 marca 2023 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 12 kwietnia 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)
2023-04-04 2906Pokaż
2023-02-23 Tekst jednolity uchwały: 855/L/2022 w sprawie Określenia zakresu pomocy świadczonej przez Miasto Rybnik na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Publikacja: 27 lutego 2023 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 12 kwietnia 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)
2023-03-07 2173Pokaż
2022-12-15 Tekst jednolity uchwały: 638/XXXVIII/2021 w sprawie Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Publikacja: 20 grudnia 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 22 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-12-22 8710Pokaż
2022-12-15 Tekst jednolity uchwały: 430/XXXI/2013 w sprawie Nadania statutu Muzeum w Rybniku
Publikacja: 27 kwietnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 22 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-12-22 8711Pokaż
2022-11-24 Tekst jednolity uchwały: 258/XVI/2019 w sprawie Nadania statutu Zespołowi Żłobków Miejskich w Rybniku
Publikacja: 29 listopada 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 6 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-12-02 7798Pokaż
2022-11-24 Tekst jednolity uchwały: 239/XV/2019 w sprawie Nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Publikacja: 4 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 6 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-12-02 7797Pokaż
2022-11-24 Tekst jednolity uchwały: 241/XV/2019 w sprawie Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Publikacja: 4 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 7 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-12-02 7796Pokaż
2022-11-24 Tekst jednolity uchwały: 316/XIX/2020 w sprawie Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi Wesoła Rybka w Rybniku
Publikacja: 29 listopada 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 6 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-12-02 7795Pokaż
2022-09-22 Tekst jednolity uchwały: 667/XLIII/2014 w sprawie Nadania statutu Rybnickiej Radzie Seniorów
Publikacja: 27 września 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 6 października 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-10-04 6138Pokaż
2022-05-26 Tekst jednolity uchwały: 219/XV/2019 w sprawie Przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023.
Publikacja: 31 maja 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 27 września 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-06-07 3946Pokaż
2022-05-26 Tekst jednolity uchwały: 304/XVIII/2020 w sprawie Zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Publikacja: 31 maja 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 27 września 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-06-07 3947Pokaż
2022-04-28 Tekst jednolity uchwały: 398/XXIV/2020 w sprawie Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, Miasta Rybnika i jego jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Publikacja: 2 maja 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 15 maja 2023 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista OU-II)
2022-05-11 3386Pokaż
2022-04-28 Tekst jednolity uchwały: 209/XIV/2015 w sprawie Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 18 kwietnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 12 maja 2022 r. Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR)
2022-05-11 3387Pokaż
2022-04-28 Tekst jednolity uchwały: 536/XXXVI/2017 w sprawie Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 27 września 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-05-11 3388Pokaż
2022-03-24 Tekst jednolity uchwały: 368/XXVII/2012 w sprawie Nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Publikacja: 23 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 4 kwietnia 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2022-03-24 2149Pokaż
2022-03-24 Tekst jednolity uchwały: 536/XXXVI/2017 w sprawie Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 27 września 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2022-04-04 2150Pokaż
2022-02-24 Tekst jednolity uchwały: 259/XVI/2019 w sprawie Ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Rybnik oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie i warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty za pobyt
Publikacja: 28 lutego 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 7 marca 2022 r. Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR)
2022-03-04 1430Pokaż
2021-12-16 Tekst jednolity uchwały: 30/VI/2015 w sprawie Zmiany nazwy Rybnickiego Centrum Kultury oraz nadania statutu Teatrowi Ziemi Rybnickiej
Publikacja: 21 grudnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 21 czerwca 2024 r. Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)
2021-12-28 8656Pokaż
2021-11-18 Tekst jednolity uchwały: 263/XVI/2019 w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rybnik
Publikacja: 22 listopada 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 29 listopada 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-11-26 7421Pokaż
2021-09-23 Tekst jednolity uchwały: 379/XXI/2020 w sprawie Uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 8 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-10-04 6211Pokaż
2021-09-23 Tekst jednolity uchwały: 435/XXVII/2016 w sprawie Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 5 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-10-04 6210Pokaż
2021-09-23 Tekst jednolity uchwały: 378/XXI/2020 w sprawie Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 5 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-10-04 6212Pokaż
2021-09-23 Tekst jednolity uchwały: 469/XXVI/2020 w sprawie Nadania statutu Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 5 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-10-04 6216Pokaż
2021-09-23 Tekst jednolity uchwały: 468/XXVI/2020 w sprawie Nadania statutu Domowi Dziecka w Rybniku
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 5 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-10-04 6215Pokaż
2021-09-23 Tekst jednolity uchwały: 467/XXVI/2020 w sprawie Nadania statutu Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej - Mieszkanie Nr 4 w Rybniku
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 5 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-10-04 6214Pokaż
2021-09-23 Tekst jednolity uchwały: 203/XVI/2011 w sprawie Przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz ustalenia szczegółowych zasad jej przyznawania
Publikacja: 28 września 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 5 października 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-10-04 6213Pokaż
2021-06-24 Tekst jednolity uchwały: 480/XXX/2017 w sprawie Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Publikacja: 29 czerwca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-07-06 4794Pokaż
2021-06-24 Tekst jednolity uchwały: 172/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Ochojec.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-07-06 4797Pokaż
2021-06-24 Tekst jednolity uchwały: 162/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Golejów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-07-06 4796Pokaż
2021-06-24 Tekst jednolity uchwały: 166/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Kłokocin.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-07-06 4795Pokaż
2021-06-24 Tekst jednolity uchwały: 432/XXV/2020 w sprawie Zaliczenia do kategorii dróg gminnych łącznika ulic Jerzego Giedroycia - Brzezińska
Publikacja: 29 czerwca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-07-06 4793Pokaż
2021-04-22 Tekst jednolity uchwały: 430/XXXI/2013 w sprawie Nadania statutu Muzeum w Rybniku
Publikacja: 27 kwietnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 22 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2021-04-29 3028Pokaż
2021-04-22 Tekst jednolity uchwały: 28/III/2018 w sprawie Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Publikacja: 27 kwietnia 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 30 kwietnia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-04-29 3027Pokaż
2021-03-25 Tekst jednolity uchwały: 433/XXV/2020 w sprawie Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Droga Śródmiejska
Publikacja: 30 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-04-08 2619Pokaż
2021-03-25 Tekst jednolity uchwały: 434/XXV/2020 w sprawie Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Woryny
Publikacja: 30 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-04-08 2620Pokaż
2021-03-25 Tekst jednolity uchwały: 435/XXV/2020 w sprawie Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Lawendowej
Publikacja: 30 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-04-08 2621Pokaż
2021-03-25 Tekst jednolity uchwały: 436/XXV/2020 w sprawie Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Leopolda Staffa
Publikacja: 30 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-04-08 2622Pokaż
2021-03-25 Tekst jednolity uchwały: 437/XXV/2020 w sprawie Zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi bocznej ulicy Stanisława Konarskiego
Publikacja: 30 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 8 kwietnia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-04-08 2623Pokaż
2021-02-25 Tekst jednolity uchwały: 239/XV/2019 w sprawie Nadania Statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 2 w Rybniku
Publikacja: 4 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 6 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2021-03-09 1801Pokaż
2021-02-25 Tekst jednolity uchwały: 241/XV/2019 w sprawie Nadania statutu Miejskiemu Żłobkowi nr 3 w Rybniku
Publikacja: 4 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 7 grudnia 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2021-03-09 1802Pokaż
2021-02-25 Tekst jednolity uchwały: 116/VIII/2019 w sprawie Budżetu obywatelskiego Miasta Rybnika
Publikacja: 4 marca 2021 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
Aktualizacja: 10 marca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-03-09 1803Pokaż
2021-01-28 Tekst jednolity uchwały: 210/XIV/2015 w sprawie Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika
Publikacja: 28 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 8 lutego 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2021-02-05 1020Pokaż
2020-12-17 Tekst jednolity uchwały: 744/XLVII/2018 w sprawie Regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2020-12-30 9600Pokaż
2020-12-17 Tekst jednolity uchwały: 403/XXXII/2008 w sprawie Regulamin cmentarzy komunalnych w Rybniku
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2020-12-30 9599Pokaż
2020-12-17 Tekst jednolity uchwały: 536/XXXVI/2017 w sprawie Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Publikacja: 4 stycznia 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 27 września 2022 r. Martyna Dębowy (Starszy Specjalista BR)
2020-12-30 9601Pokaż
2020-11-19 Tekst jednolity uchwały: 368/XXVII/2012 w sprawie Nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Publikacja: 23 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 4 kwietnia 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2020-11-26 8260Pokaż
2020-09-24 Tekst jednolity uchwały: 276/XVI/2015 w sprawie Nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Rybniku
Publikacja: 8 października 2020 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2020-10-08 7255Pokaż
2020-09-24 Tekst jednolity uchwały: 209/XIV/2015 w sprawie Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 18 kwietnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 12 maja 2022 r. Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR)
2020-10-08 7254Pokaż
2020-02-20 Tekst jednolity uchwały: 45/IV/2019 w sprawie Udzielania dofinansowania na unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika w ramach projektu pn. „Unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Miasta Rybnika”
Publikacja: 10 marca 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2020-03-09 2121Pokaż
2020-01-30 Tekst jednolity uchwały: 77/VII/2011 w sprawie Zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy
Publikacja: 5 lutego 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 11 lutego 2020 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2020-02-10 1366Pokaż
2019-09-26 Tekst jednolity uchwały: 550/XXXVIII/2017 w sprawie Utworzenia Miejskiego Żłobka w Rybniku
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-10-07 6732Pokaż
2019-09-26 Tekst jednolity uchwały: 683/XLIV/2018 w sprawie Ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-10-07 6730Pokaż
2019-09-26 Tekst jednolity uchwały: 728/XLVIII/2014 w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród Prezydenta Miasta i nagród Dyrektora Szkoły nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik w ramach specjalnego funduszu nagród
Publikacja: 8 października 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-10-07 6731Pokaż
2019-04-11 Tekst jednolity uchwały: 639/XLII/2017 w sprawie Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem we własności lub użytkowaniu wieczystym gruntu będących własnością Gminy Rybnik ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Publikacja: 23 kwietnia 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-04-19 3294Pokaż
2019-01-24 Tekst jednolity uchwały: 466/XXX/2017 w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania
Publikacja: 6 lutego 2019 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2019-02-05 1018Pokaż
2018-11-08 Tekst jednolity uchwały: 279/XVI/2015 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Rybnika.
Publikacja: 20 listopada 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-11-08 7230Pokaż
2018-10-11 Tekst jednolity uchwały: 582/XLI/2017 w sprawie Podatku od nieruchomości na 2018 rok
Publikacja: 24 października 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-10-23 6582Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 214/XIV/2015 w sprawie Określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Rybnik
Publikacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5857Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 159/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Boguszowice Stare.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5846Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 163/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Gotartowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5847Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 165/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Kamień.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5848Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 168/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Maroko - Nowiny.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5849Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 171/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Niewiadom.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5850Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 175/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Popielów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5851Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 176/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Radziejów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5852Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 177/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5853Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 178/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Rybnik - Północ.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5854Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 183/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Zamysłów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5855Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 184/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Zebrzydowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5856Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 423/XXIX/2012 w sprawie Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Publikacja: 6 lipca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5858Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 724/XLVI/2018 w sprawie Podziału Miasta Rybnika na okręgi wyborcze
Publikacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5859Pokaż
2018-09-13 Tekst jednolity uchwały: 725/XLVI/2018 w sprawie Podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania
Publikacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2018-09-25 5860Pokaż
2017-11-16 Tekst jednolity uchwały: 179/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Smolna.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 1 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2017-11-27 6312Pokaż
2017-10-19 Tekst jednolity uchwały: 434/XXVII/2016 w sprawie Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Rybnika oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Publikacja: 2 listopada 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2017-10-27 5634Pokaż
2017-03-30 Tekst jednolity uchwały: 209/XIV/2015 w sprawie Ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy a także warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Publikacja: 18 kwietnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 12 maja 2022 r. Martyna Oberman (Starszy Specjalista BR)
2017-04-13 2696Pokaż
2017-01-19 Tekst jednolity uchwały: 240/XV/2015 w sprawie Nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe
Publikacja: 20 stycznia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2017-01-19 498Pokaż
2016-12-15 Tekst jednolity uchwały: 210/XIV/2015 w sprawie Określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta Rybnika
Publikacja: 28 grudnia 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 8 lutego 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2016-12-28 7149Pokaż
2016-06-23 Tekst jednolity uchwały: 767/LV/2010 w sprawie Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Publikacja: 1 lipca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2016-06-30 3643Pokaż
2016-05-19 Tekst jednolity uchwały: 181/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Śródmieście.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2016-06-02 3018Pokaż
2016-02-11 Tekst jednolity uchwały: 202/XVI/2011 w sprawie Szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej
Publikacja: 23 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2016-02-18 1183Pokaż
2016-02-11 Tekst jednolity uchwały: 368/XXVII/2012 w sprawie Nadania statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Publikacja: 23 lutego 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 4 kwietnia 2022 r. Klaudia Korduła-Krybus (Kierownik Biura BR)
2016-02-18 1184Pokaż
2015-11-19 Tekst jednolity uchwały: 711/XLVII/2014 w sprawie Określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, miasta Rybnika i jednostek podległych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych
Publikacja: 7 grudnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2015-11-30 6077Pokaż
2015-06-18 Tekst jednolity uchwały: 423/XXIX/2012 w sprawie Parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Publikacja: 6 lipca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2015-06-30 3492Pokaż
2015-06-18 Tekst jednolity uchwały: 602/XL/2013 w sprawie Zasad bezprzetargowej sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych ich najemcom oraz wysokości stawek procentowych i warunków udzielania bonifikat
Publikacja: 6 lipca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2015-06-30 3491Pokaż
2015-03-19 Tekst jednolity uchwały: 365/XXIX/2008 w sprawie Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika.
Publikacja: 26 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2015-03-26 1790Pokaż
2015-03-19 Tekst jednolity uchwały: 576/XXXIX/2013 w sprawie Przyjęcia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku
Publikacja: 2 kwietnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2015-04-02 1993Pokaż
2015-01-22 Tekst jednolity uchwały: 171/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Niewiadom.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2015-02-03 488Pokaż
2014-11-12 Tekst jednolity uchwały: 622/XLI/2013 w sprawie Nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rybniku
Publikacja: 4 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 4 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2014-11-24 6145Pokaż
2014-05-28 Tekst jednolity uchwały: 581/XXXVI/2005 w sprawie Udzielanie i rozmiar zniżek w obowiązkowym tygodniowym wymiarze godzin dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, zasady rozliczania tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, logopedów, doradców zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik.
Publikacja: 9 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 18 czerwca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2014-06-11 3311Pokaż
2013-11-27 Tekst jednolity uchwały: 812/LVII/2010 w sprawie Przyjęcia Statutu jednostki organizacyjnej Miasta - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
Publikacja: 4 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-12-06 7322Pokaż
2013-11-27 Tekst jednolity uchwały: 47/IV/2007 w sprawie Wyznaczenie inkasentów opłaty skarbowej.
Publikacja: 4 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-12-06 7323Pokaż
2013-11-27 Tekst jednolity uchwały: 780/XLVII/2006 w sprawie Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 2 w Rybniku.
Publikacja: 4 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-12-06 7321Pokaż
2013-11-27 Tekst jednolity uchwały: 781/XLVII/2006 w sprawie Statut Rodzinnego Domu Dziecka Nr 1 w Rybniku.
Publikacja: 4 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 12 grudnia 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-12-06 7320Pokaż
2013-06-26 Tekst jednolity uchwały: 834/XLIII/2002 w sprawie Uchwalenie Statutu Miasta Rybnika
Publikacja: 1 lipca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 4 lipca 2013 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
2013-07-03 4699Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 184/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Zebrzydowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3105Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 183/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Zamysłów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3104Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 182/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Wielopole.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3103Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 181/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Śródmieście.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 2 czerwca 2016 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2013-04-03 3102Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 180/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Stodoły.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3101Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 179/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Smolna.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 1 grudnia 2017 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
2013-04-03 3100Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 178/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Rybnik - Północ.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3099Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 177/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Rybnicka Kuźnia.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3098Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 176/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Radziejów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3097Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 175/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Popielów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3096Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 174/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Paruszowiec - Piaski.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3095Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 173/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Orzepowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3094Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 172/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Ochojec.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2013-04-03 3093Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 171/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Niewiadom.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3092Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 170/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Niedobczyce.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3091Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 169/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Meksyk.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3090Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 168/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Maroko - Nowiny.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3089Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 167/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Ligota - Ligocka Kuźnia.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3088Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 166/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Kłokocin.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2013-04-03 3087Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 165/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Kamień.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3086Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 164/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Grabownia.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3085Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 163/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Gotartowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 25 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3084Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 162/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Golejów.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 7 lipca 2021 r. Martyna Oberman (Podinspektor BR)
2013-04-03 3083Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 161/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Chwałowice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3082Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 160/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Chwałęcice.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3081Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 159/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Boguszowice Stare.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 26 września 2018 r. Martyna Oberman (Samodzielny Referent BR)
2013-04-03 3080Pokaż
2013-03-20 Tekst jednolity uchwały: 158/XI/2007 w sprawie Statut Dzielnicy Boguszowice Osiedle.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-04-03 3079Pokaż
2013-02-27 Tekst jednolity uchwały: 208/XVI/2011 w sprawie Ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli, placówek niepublicznych oraz dla szkół, przedszkoli i placówek publicznych nie będących jednostkami budżetowymi, prowadzonych przez osoby prawne bądź fizyczne oraz zasad kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji.
Publikacja: 25 marca 2013 r. Korduła-Krybus Klaudia (Inspektor Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-03-25 2779Pokaż
2012-12-19 Tekst jednolity uchwały: 35/VI/2011 w sprawie Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska
Publikacja: 8 stycznia 2013 r. Hałacz Ksenia (Referent Or)
Aktualizacja: 18 kwietnia 2013 r. Hałacz Ksenia (Podinspektor Or)
2013-02-11 1536Pokaż
 
 
Odsłon strony: 67766 Metryka
Redaktor: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)
Rejestr
Data Opis Pracownik Pokaż
2024-06-21 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-21 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-06-18 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)Pokaż
2024-06-18 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)Pokaż
2024-06-18 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)Pokaż
2024-06-18 Opublikowano dokument: Klaudia Korduła-Krybus (Zastępca Dyrektora Centrum OU-II)Pokaż
2024-06-04 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-05-29 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-05-29 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2024-03-01 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-03-01 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Starszy Specjalista OU-IV)Pokaż
2024-02-28 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-IV)Pokaż
2024-02-28 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-IV)Pokaż
2023-12-18 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-18 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-18 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-18 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-14 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-14 Opublikowano dokument: Agnieszka Matlanga-Szopa (Starszy Specjalista OU-II)Pokaż
2023-12-05 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-05 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-05 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-12-05 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-13 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-11-03 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-10-31 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-10-31 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-10-31 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-10-31 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-09-27 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-09-27 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
2023-09-27 Opublikowano dokument: Magdalena Humska (Podinspektor OU-II)Pokaż
Rejest zawiera 50 wierszy. W celu wyświetlenia pozostałych wierszy proszę skorzystać z głównego rejestru zmian.