Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
767/LV/2010
Data
29 września 2010
Dotyczy
Szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Kategorie
  • Inne
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
230 poz. 3366
Data ogłoszenia
29 września 2010 r.
Data wejścia w życie
14 października 2010 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla