Nazwa
Gminna ewidencja zabytków Miasta Rybnika
Komórka prowadząca
Wydział Architektury
Informacje
zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminy zawiera: nazwę obiektu, adres, funkcję, materiał, datę powstania, określenie lokalizacji, nr parceli, rodzaj użytkowania, informacja o ochronie, stan zachowania, rodzaje zagrożen, fotografię
Podstawa prawna
art. 22 p.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2014 poz. 1446 ze zmianami)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
17.11.2003 r.
Informacje objęte ochroną
Ewidencja nie zawiera informacji niejawnych.