Nazwa
Ewidencja dróg i obiektów mostowych
Komórka prowadząca
Wydział Dróg
Informacje
zakres gromadzonych informacji określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U.05.67.582).
Podstawa prawna
art. 19 ust. 5, art, 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (dz.U. z 2016 r. poz. 1440)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
27.10.2002 r.
Informacje objęte ochroną
nie dotyczy