Nazwa
Ewidencja opłat dodatkowych w związku z brakiem opłaty parkingowej
Komórka prowadząca
Wydział Dróg
Informacje
dane osobowe (nr rejestracyjny, marka, imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel)
Podstawa prawna
art. 80 c ust. 1 pkt 13 i art.80 d ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 ze zmianami) art. 13 f ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.( Dz.U, z 2016 r. poz. 1440), Uchwała nr 218/XV/2003 Rady Miasta Rybnika z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach i wysokości opłat z tego tytułu.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
01.12.2007 r.
Data zakończenia
2022-05-05 00:00:00
Informacje objęte ochroną
dane osobowe chronione Ustawą o ochronie danych osobowych ( nr rejestracyjny, marka, imię nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)