Nazwa
Rejestr Uczniowskich Klubów Sportowych
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji i Kultury
Informacje
data wpisu; numer ewidencyjny; imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego; nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego; imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej; informacje o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu; dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; cel działania; teren działania; data wykreślenia z ewidencji
Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 października 2011 r. w sprawie ewidencji klubów sportowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz.1449)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
22.06.1999 r.
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.