Nazwa
Rejestr niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji
Informacje
data i numer wpisu do ewidencji; nazwa oraz odpowiednio typ lub rodzaj szkoły lub placówki; data rozpoczęcia działalności; osoba prawna lub fizyczna prowadząca szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziba; adres szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie zostało przewidziane; w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowej – nazwy zawodów, w których kształci szkoła; imię i nazwisko dyrektora
Podstawa prawna
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. nr 1148 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
09.06.1999 r.
Informacje objęte ochroną
adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego szkołę lub placówkę.