Nazwa
Rejestr nauczycieli mianowanych
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji
Informacje
rejestr zawiera dane osobowe nauczycieli (imię, nazwisko, adres, dane o wykształceniu i miejscu pracy)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. nr 118 z późn. zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
6.04.2000 r.
Data zakończenia
2019-10-08 00:00:00
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych