Nazwa
Rejestr Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji
Informacje
dane osobowe nauczycieli (imię, nazwisko, pesel, wykształcenie, formę zatrudnienia, wymiar zatrudnienia, wynagrodzenie) dane o placówce (liczba oddziałów, liczba pracowników, liczba realizowanych godzin dydaktycznych).
Podstawa prawna
ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. nr 1148 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1.09.1996 r.
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych.