Nazwa
Rejestr Placówek Oświatowych prowadzonych przez Miasto Rybnik
Komórka prowadząca
WYDZIAŁ EDUKACJI
Informacje
rejestr zawiera dane osobowe nauczycieli ( imię, nazwisko, pesel, wykształcenie, formę zatrudnienia, wymiar zatrudnienia, wynagrodzenie) dane o placówce (liczba oddziałów, liczba pracowników, liczba realizowanych godzin dydaktycznych)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r.nr 256 z późn. zm.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1.09.1996 r.
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych