Nazwa
Rejestr posiadaczy odpadów oraz prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
Komórka prowadząca
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Informacje
imię i nazwisko posiadacza odpadów, adres zamieszkania lub siedziby posiadacza odpadów, numer regon, wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania, oznaczenie obszaru prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów, wskazanie sposobu i środków transportu, metoda odzysku lub unieszkodliwiania odpadów określana poprzez wpisywanie odpowiednich symboli R lub D
Podstawa prawna
art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach oraz art.. 250 ust. 6 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
12.01.2002 r.
Data zakończenia
2019-10-01 00:00:00