Nazwa
Spis Kart Informacyjnych wykazu danych o środowisku i jego ochronie
Komórka prowadząca
Wydział Ekologii
Informacje
nazwa podmiotu i adres, dane dotyczące informacji prowadzonych w Kartach Informacyjnych - formularze A-H. Wzór karty wg. załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22.09.2010 r. (Dz. U. 2010 nr 186 poz. 1249)
Podstawa prawna
art. 23 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22.09.2010 r. w sparwie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1. 06.2001 r.
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe