Nazwa
Rejestr zwierząt należacych do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
Komórka prowadząca
Wydział Ekologii
Informacje
1)data: a) dokonania wpisu, b) dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,c) wykreślenia z rejestru,2)imię, nazwisko i adres albo siedziba posiadacza lub prowadzacego hodowlę,3)adres przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli, 4)liczba zwierzat posiadanych lub hodowlanych.5)nazwa gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,6) data, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,7) data wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz żródło jego pochodzenia,8) płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,9) opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,11 )numer i datę wydania:a) zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo,b) zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo,c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęta w hodowli, albo,d) innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
Podstawa prawna
art. 64 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
09.10.2003r.
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe posiadacza zwierzęcia.