Nazwa
Ewidencja gruntów i budynków
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Dane liczbowe i opisowe dotyczące gruntów, budynków i lokali, dane dotyczące właścicieli nieruchomości oraz przysługujących im wielkości udziałów w prawie własności, a także daty określające nabycie oraz utratę tego prawa.
Podstawa prawna
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
W 1865 r został założony kataster pruski, który stanowił fundament do założenia ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej od 1955 na podstawie dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 1955 r. Nr 6 poz. 32). Obecnie rej
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane podmiotowe na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U.