Nazwa
Rozgraniczenia i podziały nieruchomości
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Oznaczenie nieruchomości według danych z ewidencji gruntów i budynków oraz księgi wieczystej, okreslenie położenia puktów i linii granicznych, powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi, powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek, dotychczasowe granice, granice projektowanych do wydzielenia działek, przedstawiony sposób dostępu do drogi publicznej. Tytuł prawny do nieruchomości.
Podstawa prawna
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr.193 poz.1287).Ustawa o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Kontynuacja prowadzonych zadań obecnie za pomocą systemu teleinformatycznego
Data zakończenia
2019-10-01 00:00:00
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe i adresowe na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926.)