Nazwa
Gleboznawcza klasyfikacja gruntu
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Oznaczenie nieruchomości według danych ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych oraz w zakresie klas bonitacyjnych i użytków gruntowych
Podstawa prawna
Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr.193 poz.1287 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawcxzej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r. pozycja 1246
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Kontynuacja prowadzonych zadań obecnie za pomocą systemu teleinformatycznego
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe i adresowe na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz.926 z późniejszymi zmianami)