Nazwa
Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
Komórka prowadząca
Wydział Gospodarki Komunalnej
Informacje
adres nieruchomości, nazwisko i imię właściciela
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1.10.2001 r.
Informacje objęte ochroną
dane osobowe podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych