Nazwa
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
Komórka prowadząca
Wydział Organizacyjny
Informacje
upoważnienia i pełnomocnictwa udzielone przez Prezydenta Miasta - numer, data, osoba upoważniona
Podstawa prawna
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U Nr 14, poz 67) oraz Zarządzenie Nr 324/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
22.12.1999 r.