Nazwa
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika
Komórka prowadząca
Wydział Organizacyjny
Informacje
zarządzenia Prezydenta Miasta - numer zarządzenia, data podjęcia, czego dotyczy, symbol jednostki przygotowującej, data wejscia w życie
Podstawa prawna
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U Nr 14, poz 67) oraz Zarządzenie Nr 324/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
22.12.1999 r.