Nazwa
Rejestr Zarządzeń Prezydenta Miasta Rybnika
Komórka prowadząca
Wydział Organizacyjny
Informacje
rejestr zawiera rozstrzygnięcia podjęte przez Prezydenta Miasta Rybnika w drodze zarządzenia. Swoim zakresem obejmuje: numer zarządzenia, datę podjęcia, zakres przedmiotowy zarządzenia oraz datę jego wejścia w życie
Podstawa prawna
Rozrządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji w zakresie działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67) oraz Zarządzenie Nr 324/2015 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 10 czerwca 2015 r. w spawie wprowadzenia instrukcji obiegu korespondencji w Urzędzie Miasta
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
22.12.1999 r.