Nazwa
Rejestr Uchwał Zarządu Miasta
Komórka prowadząca
Centrum Organizacji Urzędu
Informacje
rejestr zawiera rozstrzygnięcia Zarządu Miasta Rybnika z lat 1990 - 2002. Swoim zakresem obejmuje: numer uchwały, datę podjęcia oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy rozstrzygnięcia.
Podstawa prawna
Rejestr prowadzony był w latach 1990-2002 na podstawie § 21 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U z 1999 r. Nr 112 poz. 1319) oraz wcześniej obowiązującego Zarządzenia nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
22.12.1999 r.