Nazwa
Rejestr Uchwał Zarządu Miasta
Komórka prowadząca
Wydział Organizacyjny
Informacje
Uchwały Zarządu Miasta - numer uchwały, data podjęcia, czego dotyczy
Podstawa prawna
§ 21 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych - Dz. U. nr 112 poz. 1319 z 1999 r.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
22.12.1999 r.