Nazwa
Ewidencja Podatkowa Nieruchomości
Komórka prowadząca
Wydział Podatków
Informacje
ewidencja podatkowa nieruchomości zawiera dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania w szczególności wynikające z informacji i deklaracji składanych przez podatników na podstawie przepisów ustawy oraz przepisów o podatku rolnym i podatku leśnym, danych zawartych w księgach wieczystych, w ewidencji gruntów i budynków oraz innych ewidencjach i rejestrach, w tym prowadzonych przez organy administracji publicznej
Podstawa prawna
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
31.12.2006 r.