Nazwa
Księga rejestrowa instytucji kultury w Rybniku
Komórka prowadząca
Wydział Kultury
Informacje
numer i data wpisu oraz daty kolejnych wpisów, pełna i skrócona nazwa instytucji kultury, siedziba i jej adres, przedmiot działalności instytucji kultury, oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury, cyfrowy identyfikator nadany w systemie informacji statystycznej oraz uwagi, informacja o złożeniu do rejestru statutu instytucji kultury, imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucją kultury, imiona i nazwiska pełnomocników uprawnionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu instytucji oraz zakres ich upoważnień, nazwa i siedziba wyodrębnionych jednostek organizacyjnych instytucji kultury i ich cyfrowe identyfikatory nadane w systemie informacji statystycznej, informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego, informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi,informacje dotyczące połączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury, imię i nazwisko likwidatora
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury - Dz. U. 2012.189
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
15 .06.1992 r.
Informacje objęte ochroną
nie dotyczy