Nazwa
Ewidencja klubów sportowych, działajacych w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
Komórka prowadząca
Wydział Polityki Społecznej
Informacje
data wpisu; numer ewidencyjny; imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego; nazwa, siedziba oraz adres klubu sportowego; imiona, nazwiska i funkcje osób wchodzących w skład zarządu i organu kontroli wewnętrznej; informacje o statucie: data jego uchwalenia, data zmiany statutu; dane osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych; cel działania; teren działania; data wykreślenia klubu sportowego z ewidencji; inne uwagi;
Podstawa prawna
ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. 2022 poz.1599 ze zmianami)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
13.01.2003 r.
Informacje objęte ochroną
nr pesel, imiona i nazwiska oraz daty urodzenia członków komitetu założycielskiego