Nazwa
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
Komórka prowadząca
Wydział Architektury
Informacje
nr decyzji i data jej wydania, rodzaj inwestycji, nazwa i adres wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, streszczenie ustaleń decyzji (1) linia zabudowy (2) max. wskaźnik intensywności zabudowy (3) szerokość elewacji frontowej (4) wysokość budynku (5) geometria dachu, wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji
Podstawa prawna
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2017 roku poz. 1073
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
06.04.2004 r.
Informacje objęte ochroną
nazwa i adres wnioskodawcy podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych