Nazwa
Zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
Komórka prowadząca
Biuro Działalności Gospodarczej
Informacje
numer zezwolenia; oznaczenie rodzaju zezwolenia (I - detal, II - gastronomia; określenie zawartości alkoholu w napojach alkoholowych); data wydania zezwolenia; okres ważności zezwoleń (od-do); podmiot; punkt sprzedaży (sklep, lokal gastronomiczny); adres punktu sprzedaży
Podstawa prawna
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.; poz. 487 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
13.05.1983 r.
Informacje objęte ochroną
brak (dane zawarte w rejestrze są jawne)