Nazwa
Wykaz osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony
Komórka prowadząca
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje
nazwiska i imiona, imię ojca, data i rok urodzenia, nr dowodu osobistego, miejsce zamieszkania (pobyt stały, pobyt czasowy ponad 3 miesiące), wyznaczona data stawienia się do kwalifikacji wojskowej, przyczyna nie zgłoszenia się, faktyczna data stawienia się i miejsce zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej, seria i numer wydanej książeczki wojskowej oraz nazwa WKU, zastosowana sankcja karna, podstawa skreślenia
Podstawa prawna
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. ( Dz.U. 2016.1534 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2009 r, Nr 202, poz. 1566 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
30.06.1980 r.