Nazwa
System Obsługi Obywatela - znaki diakrytyczne
Komórka prowadząca
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje
numer PESEL, nazwisko i imię wnioskodawcy,nr formularza,data wysłania dokumentu,- do MSWiA, seria i numer dowodu osobistego, data odbioru dowodu osobistego przez wnioskodawcę i podpis upoważnionej osoby.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 993) oraz pismo Dyrektora Departamentu Rozwoju Informatyki i Systemu Rejestrów Państwowych MSWiA-DIR-V-4024/02 z dnia 8.04.2002 r.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
16.05.2008 r.
Data zakończenia
2015-03-01 00:00:00