Nazwa
Ewidencja ludności
Komórka prowadząca
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje
nazwiska i imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, adres i data zameldowania na pobyt stały oraz na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, poprzednie adresy zameldowania, tryb wymeldowania, nr PESEL, nazwisko rodowe, nazwisko z poprzedniego małżeństwa, data zawarcia małżeństwa, nazwisko i imię współmałżonka, seria i nr dowodu osobistego, data zgonu oraz data zgonu małżonka
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
27.05.2001 r.
Data zakończenia
2015-03-01 00:00:00