Nazwa
System Obsługi Obywatela
Komórka prowadząca
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje
nazwiska i imiona, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data i miejsce urodzenia, Nr PESEL, wzrost, kolor oczu, płeć, fotografia i podpis osoby ubiegajacej się o wydanie dowodu osobistego, adres miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące, Nr i seria aktualnego i poprzednich dowodów osobistych, daty ich wydania, daty ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
02.01.2001 r.
Data zakończenia
2015-03-01 00:00:00