Nazwa
Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
Komórka prowadząca
Wydział Architektury
Informacje
nazwa organu wydającego decyzję, nr decyzji i data jej wydania, nazwa i adres wnioskodawcy, rodzaj inwestycji, streszczenie ustaleń decyzji, określenie terenu inwestycji (powiat, gmina, obręb, oznaczenie nieruchomości), wygaśnięcie, stwierdzenie nieważności lub zmiana decyzji.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2017 roku poz. 1073
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
06.04.2004 r.
Informacje objęte ochroną
nazwa i adres wnioskodawcy podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych