Nazwa
Ewidencja podatników podatku od środków transportowych
Komórka prowadząca
Wydział Podatków
Informacje
Zawiera informacje o podatnikach i przedmiotach opodatkowania niezbędne dla wymiaru podatku od środków transportowych
Podstawa prawna
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych i opłaty skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zmianami)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
30.01.1991r.