Nazwa
Ewidencja podatników podatku od środków transportowych
Komórka prowadząca
Wydział Podatków
Informacje
Zawiera informacje o podatnikach i przedmiotach opodatkowania niezbędne dla wymiaru podatku od środków transportowych
Podstawa prawna
ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zmianami)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
30.01.1991r.