Nazwa
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji
Informacje
data wpisu; numer ewidencyjny; nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; informacja o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym; liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym, data wykreślenia z rejestru
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. nr 409 ze zm.).
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
07.09.2011 r.
Informacje objęte ochroną
adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego