Nazwa
Rejestr osób objętych rejestracją
Komórka prowadząca
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje
Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona i nazwiska rodowe rodziców, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, adres i data zameldowania na pobyt stały, adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania, tryb wymeldowania, data ujęcia w rejestrze, data zgłoszenia się do rejestracji, pokwitowanie odbioru potwierdzenia, stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego, oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w ewidencji której pozostaje osoba, uwagi.
Podstawa prawna
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. (Dz.U.2021.372 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz.U. 2015.991)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
21.11.1967 r.