Nazwa
Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej
Komórka prowadząca
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje
Imię i nazwisko, nazwisko rodowe, numer ewidencyjny PESEL, Miejsce urodzenia Seria i numer dowodu osobistego, miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące, adres do korespondencji.
Podstawa prawna
Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r. ( Dz.U. 2016.1534 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2009 r, Nr 202, poz. 1566 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
21.11.1967 r.