Nazwa
Wykaz dziennych opiekunów
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji i Kultury
Informacje
data wpisu; numer ewidencyjny; nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu; numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy; imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot; miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; informacja o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów; liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna; czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; wysokość opłat u dziennego opiekuna, data wykreślenia z wykazu.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. nr 409 ze zm.).
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
10.09.2013 r.
Data zakończenia
2022-05-05 00:00:00
Informacje objęte ochroną
adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, jeżeli jest inny niż adres sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.