Nazwa
Wykaz dziennych opiekunów
Komórka prowadząca
WYDZIAŁ EDUKACJI
Informacje
Imię i nazwisko dziennych opiekunów
Podstawa prawna
art. 46 ust. 1 - 3 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
2011 r.