Nazwa
Wykaz dziennych opiekunów
Komórka prowadząca
Wydział Edukacji
Informacje
Idata wpisu; numer ewidencyjny; nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu; numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy; imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot; miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; informacja o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów; liczba dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna; czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; wysokość opłat u dziennego opiekuna, data wykreślenia z wykazu.
Podstawa prawna
ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. nr 409 ze zm.).
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
10.09.2013 r.
Informacje objęte ochroną
adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, jeżeli jest inny niż adres sprawowania opieki przez dziennego opiekuna.