Nazwa
Rejestr cen i wartości nieruchomości (RCiWN)
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Ceny nieruchomości określonych w aktach notarialnych oraz wartości nieruchomości określone przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych
Podstawa prawna
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Prowadzony jest za pomocą systemu teleinformatycznego od 2015 r.
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane podmiotowe na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U.