Nazwa
Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG)
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Numery punktów szczegółowych osnów geodezyjnych, współrzędne i wysokości w państwowym systemie odniesień przestrzennych, błędy średnie współrzędnych i wysokości po wyrównaniu, opisy topograficzne punktów
Podstawa prawna
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Baza osnów geodezyjnych w układzie współrzędnych 2000/6 prowadzona jest w systemie teleinformatycznym od 2010 r.
Informacje objęte ochroną
brak