Nazwa
Rejestr wniosków o sporządzenie lub zmianę planów miejscowych
Komórka prowadząca
Wydział Architektury
Informacje
nazwa i adres wnioskodawcy, data wpływu i załatwienia wniosku, określenie nieruchomości, której dotyczy wniosek
Podstawa prawna
a ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2012 roku poz. 647 ze zm.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
11.07.2003 r.
Informacje objęte ochroną
nazwa i adres wnioskodawcy podlegają ochronie na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych