Nazwa
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Dane o obiektach topograficznych takie jak ich lokalizacja przestrzenna w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych i ich charakterystyka
Podstawa prawna
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 ze zmianami), rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Mapa zasadnicza w postaci analogowej prowadzona była od lat 70 ubiegłego wieku. Numeryczna mapa zasadnicza prowadzona jest od 2004 r. Mapa prowadzona jest za pomocą systemu teleinformatycznego
Informacje objęte ochroną
brak