Nazwa
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500)
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 zawiera informacje o budynkach niewykazanych w ewidencji gruntów i budynków oraz obiektach budowlanych trwale związanych z budynkiem, budowlach, ogrodzeniach, komunikacji, zagospodarowaniu terenu, terenach sportu i rekreacji, wodach i rzeźbie terenu. W ewidencji gromadzone są również informacje o metodach pozyskania informacji o obiektach
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j. ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385 t.j.).
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Od 2004 r. jako treść numerycznej mapy zasadniczej, a wcześniej od lat 70 ubiegłego wieku jako treść analogowej mapy zasadniczej.
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).