Nazwa
Rejestr zaświadczeń
Komórka prowadząca
Wydział Podatków
Informacje
Rejestr zawiera informacje o numerze ewidencyjnym zaświadczenia, dacie wpływu wniosku (zgody), dane osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia oraz jej adres zamieszkania / siedziby / miejsca prowadzenia działalności lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy lub numer i seria paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego; treść wniosku, datę wydania zaświadczenia; treść zaświadczenia; informacje o sposobie załatwienia sprawy, w tym: imię i nazwisko pracownika sporządzającego zaświadczenie, sposób doręczenia zaświadczenia, adnotacje organu podatkowego.
Podstawa prawna
rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2355 ze zmianami)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
01.01.2003 r.