Nazwa
Ewidencja udzielonych oraz cofniętych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Miasta Rybnika
Komórka prowadząca
Centrum Zrównoważonej Gospodarki Miejskiej
Informacje
nazwa podmiotu, adres siedziby, nr decyzji, termin obowiązywania
Podstawa prawna
ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach art. 7 ust. 6b
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
2017 r.
Informacje objęte ochroną
brak