Nazwa
Rejestr planów miejscowych
Komórka prowadząca
Wydział Architektury
Informacje
orientacyjne wskazanie terenu, dla którego sporządzono plan
Podstawa prawna
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. z 2017 roku poz. 1073
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
11.10.2004 r.
Informacje objęte ochroną
nie dotyczy