Nazwa
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu zawiera informacje o następujących rodzajach sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, specjalnej i niezidentyfikowanej. W ewidencji gromadzone są również informacje o dokumentacji będącej podstawą wprowadzenia informacji o obiektach do GESUT oraz informacje o władających sieciami.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j. ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1374 t.j.).
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Od 2004 r. jako treść numerycznej mapy zasadniczej, a wcześniej od lat 70 ubiegłego wieku jako treść analogowej mapy zasadniczej.
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).