Nazwa
Protokoły z sesji Rady Miasta
Komórka prowadząca
Biuro Obsługi Rady
Informacje
numer protokołu, data sesji, treść protokołu zawierająca: datę, miejsce i godzinę rozpoczęcia i zakończenia sesji, imię i nazwisko prowadzącego sesję i osoby sporządzającej protokół, stwierdzenie prawomocności obrad, odnotowanie przyjętych zmian w protokole z poprzedniej sesji, porządek obrad, chronologiczny opis przebiegu obrad odzwierciedlający najważniejsze jego elementy (a w szczególności przebieg głosowań i jego wyniki)
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.)
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
1990 r.
Informacje objęte ochroną
informacje dotyczące prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy oraz informacje niejawne i inne tajemnice ustawowo chronione w związku z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 2176)