Nazwa
Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na rozbiórkę obiektów
Komórka prowadząca
Wydział Architektury
Informacje
imię i nazwisko lub nazwa Inwestora, adres Inwestora; nazwa, adres (lokalizacja) i rodzaj obiektu zgodnie z wnioskiem na bud./rozb.; Nr i data rejestru wniosku; Nr i data decyzji; uwagi
Podstawa prawna
art. 82b ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z dnia 23 grudnia 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
11.07.2003 r.
Informacje objęte ochroną
nazwa i adres wnioskodawcy i stron w postępowaniu - zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych - Dz.U.z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z póżniejszymi zmianami.