Nazwa
Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu
Komórka prowadząca
Wydział Geodezji i Kartografii
Informacje
Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów zasobu zawiera w szczególności oznaczenie kancelaryjne wniosku, datę wpływu, dane wnioskodawcy, opis przedmiotu wniosku, wysokość opłaty za udostępnienie materiału zasobu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 t.j. ze zm.), rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 820 t.j.).
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
Od 1990 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 5 listopada 1990 r. w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu (Dz. U. z 1990 r. Nr 77 poz. 459 t.j.).
Informacje objęte ochroną
Dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – „RODO”).