Nazwa
Stały rejestr wyborców
Komórka prowadząca
Wydział Spraw Obywatelskich
Informacje
Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich obejmuje :nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania wyborcy; Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi obejmuje: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz adres zamieszkania wyborcy
Podstawa prawna
Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. ( Dz. U. z 2020 poz.1319 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. 2017 r., poz. 1316 ze zm.).
Data rozpoczęcia prowadzenia rejestru
16.06.1993 r.