Nazwa
Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
Telefon
32 43 92 102
Faks
32 42 24 124
 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:

  1) Wydział Polityki Społecznej
  2) Wydział Rozwoju
  3) Wydział Spraw Mieszkaniowych
  4) Biuro Działalności Gospodarczej.
 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:

  1) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku
  2) Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku
  3) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
  4) Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku
  5) Miejski Dom Pomocy Społecznej w Rybniku
  6) Dom Dziecka w Rybniku
  7) Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Rybniku
  8) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 1 w Rybniku
  9) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 2 w Rybniku
  10) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Mieszkanie Nr 3 w Rybniku
  11) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Przystań w Rybniku
  12) Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Rybniku
  13) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
  14) Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii w Rybniku
  15) Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku
  16) Ośrodek Leczniczo Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo
  i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku.
 1. Nadzór nad realizacją porozumienia dotyczącego działalności Powiatowego Rzecznika Ochrony Konsumentów oraz sprawowanie zwierzchnictwa wobec Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku.
 1. Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce „HOSSA” Sp. z o.o., poprzez udział w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa. Reprezentacja Miasta w kontaktach merytorycznych z „HOSSA” Sp. z o.o. w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegających w szczególności na:
  1) współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
  2) koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta.
  Współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w sposób i w zakresie umożliwiającym efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.
 1. Pełnienie zastępstwa za Zastępcę Prezydenta Miasta – Pana Wojciecha Świerkosza w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.