Nazwa
Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika
Telefon
32 43 92 104
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
wtorek od 14.00 do 16.00
 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:

  1) Wydział Dróg
  2) Wydział Ekologii
  3) Wydział Gospodarki Komunalnej
  4) Wydział Komunikacji.
 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:

  1) Rybnickie Służby Komunalne
  2) Zarząd Transportu Zbiorowego.
 1. Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku, poprzez udział w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa.

  Reprezentacja Miasta w kontaktach merytorycznych z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegającej w szczególności na:
  1) współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
  2) koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta.

  Współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w sposób i w zakresie umożliwiającym  efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.

 2. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku” (MAO).

 3. Pełnienie zastępstwa za Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w przypadku jego wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy.