Nazwa
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
Adres
CHROBREGO 2
Telefon
32 43 92 104
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
wtorek od 14.00 do 16.00
 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacji wewnętrznej Urzędu:

  1) Wydział Dróg
  2) Wydział Ekologii
  3) Wydział Gospodarki Komunalnej
  4) Wydział Komunikacji.
 1. Nadzór nad całością zadań realizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta:

  1) Rybnickie Służby Komunalne
  2) Zarząd Transportu Zbiorowego.
 1. Wykonywanie praw udziałowych Miasta Rybnika w spółce Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku, poprzez udział w Zgromadzeniach Wspólników oraz wykonywanie prawa głosu, na podstawie i w zakresie udzielonego przez Prezydenta Miasta pełnomocnictwa. Pełnienie nadzoru merytorycznego nad Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Rybniku, w zakresie związanym z przedmiotem działalności spółki, polegającego w szczególności na:
  1) weryfikacji realizacji przez spółkę zadań Miasta z punktu widzenia umowy spółki i powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących przedmiot działalności tej spółki,
  2) współpracy ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,
  3) koordynowaniu spójności działalności spółki z planami rozwojowymi Miasta.
  Współpraca z Zespołem do spraw Nadzoru Właścicielskiego w sposób i w zakresie umożliwiającym efektywną realizację przez Miasto zadań z zakresu nadzoru właścicielskiego.
 2. Pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu „Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w Rybniku (MAO)”.
 3. Pełnienie zastępstwa w przypadku wyjazdu służbowego, choroby, urlopu lub innej nieobecności w pracy Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej.