Nazwa
Sekretarz Miasta Rybnika
Telefon
32 43 92 217
Faks
32 42 24 124
Godz. przyjęć interesantów
poniedziałek - środa od 7.30 do 15.30
czwartek od 7.30 do 18.00
piątek od 7.30 do 13.00

Zakres zadań:

 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta,
 • wykonywanie wobec Prezydenta Miasta czynności z zakresu prawa pracy, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy i ustalaniem wynagrodzenia,
 • koordynowanie pracy jednostek organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta,
 • nadzór nad realizacją obowiązków przez naczelników, kierowników oraz pracowników na stanowiskach samodzielnych,
 • czuwanie nad terminowością, właściwą organizacją pracy i tokiem wykonywanych zadań,
 • czuwanie nad opracowywaniem projektów aktów wewnętrznych regulujących strukturę i zasady działania Urzędu Miasta,
 • nadzór nad przygotowywaniem projektów zarządzeń Prezydenta Miasta, parafowanie zarządzeń, których ustalenia mają wpływ na pracę Urzędu Miasta,
 • zatwierdzanie kosztów udzielania informacji publicznej wyliczonych przez osoby kierujące jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu oraz podejmowanie decyzji o odstąpieniu od poboru opłaty,
 • sprawowanie  nadzoru nad podległymi jednostkami organizacji wewnętrznej Urzędu Miasta w zakresie podejmowania działań mających na celu zapewnienie ciągłości finansowania zadań, w tym w szczególności zleconych z administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
 • zapewnienie materialno–technicznych warunków pracy Urzędu Miasta,
 • koordynowanie prac związanych z wyborami, referendami i spisami statystycznymi,
 • współpraca z Prezydentem Miasta w zakresie realizacji polityki kadrowej i płacowej,
 • nadzór nad prowadzeniem spraw osobowych pracowników Urzędu oraz dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta,
 • czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny pracy w Urzędzie Miasta,
 • nadzór nad przestrzeganiem instrukcji kancelaryjnej i innych aktów wewnętrznych,
 • uruchamianie akcji kurierskiej i kierowanie jej przebiegiem,
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru na Wydziałami: Administracyjnym, Informatyki, Kadr, Szkoleń i Płac oraz Organizacyjnym,
 • zawieranie umów o przeprowadzanie praktyk uczniowskich i studenckich,
 • dekretacja korespondencji wpływającej do Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta oraz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
 • wykonywanie innych obowiązków nałożonych zarządzeniami Prezydenta Miasta,
 • wykonywanie innych poleceń Prezydenta Miasta.